Wie is Kris Vleugels?

Als ik mezelf die vraag stel, komt er een existentieel gevoel op. Wie ben ik eigenlijk en waar kom ik vandaan? En vooral: waar ga ik naartoe?

Die levensvragen brachten mij al op 16 jarige leeftijd tot de overtuiging dat mijn leven betekenis heeft, net als dat van ieder ander mens en dat ik maar tot mijn doel kom in relatie met Degene die mij heeft geformeerd.

Ik ben toen overtuigd christen geworden onder het motto "ik wijd mijn leven aan Hem die het zijne voor mij gaf". Dit had aanvankelijk tot gevolg dat ik mij ging wentelen in die nieuwe wereld die voor me openging en ik had daardoor minder oog voor alles wat er in de samenleving rondom mij gebeurde.

Gaandeweg ging ik echter meer beseffen dat christen zijn niet beperkt blijft tot een persoonlijke band met God en de bereidheid je geloof te delen met anderen. De oproep van Jezus om het “zout der aarde” te zijn (Mattheus-evangelie, hfdst. 5) heeft me diep getroffen. De invloed die christenen hebben door wat ze doen en de manier waarop ze dat doen midden tussen de mensen is groot. De bewogenheid voor mensen die Jezus had weekte bij mij ook een sociale bewogenheid los.

In 1990, toen het Ceaucescu-regime in Roemenië pas gevallen was, trok ik mee met een hulpkonvooi naar dit getormenteerde land. Ik zou de jaren erna deze reis nog meermaals maken. Het verbreedde mijn visie op de wereld ingrijpend.

Kris en zijn gezin

Mijn gezin inspireert mij om de dingen te doen die ik doe, hoewel ik daardoor minder aandacht aan mijn echtgenote en mijn kinderen kan geven. Ik kan thuis echter “bijtanken” en tracht de momenten die we samen doorbrengen, zo bewust mogelijk in te vullen.
Ik huwde in 1980 met Ria BEUNCKENS. Hierdoor verhuisde ik van de provincie Antwerpen - na mijn studietijd in Leuven - naar Limburg.

In 1981 werd Tim, onze eerste zoon, geboren. Hij moest echter de strijd tegen een fatale leveraandoening reeds na vijf maanden en twee operaties staken. Zijn overlijden heeft een grote invloed gehad op onze levensvisie. In 1982 werd Jonas geboren, in 1985 Hanna en in 1989 Lieze. In 1997 werd ons gezin voltooid met Eline, die net als de anderen meer dan welkom was.

Kris en zijn politiek

De stap naar de politiek was voor mij niet groot. Ik ben grootgebracht met politiek. Ik kende mijn vader (André Vleugels, gedurende 12 jaar – van 1975 tot 1987 - CVP gedeputeerde van de provincie Antwerpen) als een sociaal bewogen en principieel politicus, die zijn mandaat correct uitoefende en zichzelf bleef. Hij is voor mij het grote voorbeeld van hoe het wel kan in de politiek.

Hoewel ik ondertussen met veel overtuiging theologische studies had genoten en medevoorganger werd van de Evangelische Kerk te Bilzen naast een loopbaan als godsdienstleraar in het Secundair Onderwijs, bleef het politieke virus ongemerkt aanwezig.

Het was echter pas in 1988, toen mijn vader overleden was, dat het echt uitbrak. Ik engageerde mij in de plaatselijke en regionale CVP werking van Bilzen en Zuid-Limburg. In 1994 was ik voor het eerst kandidaat voor de provincieraads- verkiezingen met de slogan “Geef Limburg Vleugels”. Hoewel de provincieraad slechts regionale bevoegdheden heeft, schuwde ik landelijke thema’s als abortus niet. De motivatie om aan politiek te doen lag en ligt bij mij immers vooral in de ethische kwaliteit van onze samenleving.

Ik haalde 2.021 voorkeurstemmen op de 2de plaats van de drie te begeven zetels. In juni 1995 volgde ik Erika Thijs op in de Provincieraad. Ik zetelde tot aan de verkiezingen van 2000. In 1999 kandideerde ik voor een zitje in de Senaat. Mijn slogan luidde “Geen toekomst zonder waarde(n)”. Ik koos bewust voor een inhoudelijke campagne met de nadruk op de relevantie van de tien geboden in onze tijd. Op de 5de opvolgersplaats haalde ik 13.368 voorkeurstemmen.

In 2000 waren er weer provincieraadsverkiezingen. Onder het motto “Kies niet voor mij, maar voor de waarden die ik verdedig” verhoogde ik mijn persoonlijke score tot 2.445 voorkeurstemmen op de 2de plaats van vier te begeven zitjes.

Kris en zijn standpunten

We willen altijd graag weten waar iemand 'staat' als het om politieke richting of standpunten gaat. Ik heb er geen moeite mee te zeggen dat ik in de eerste plaats overtuigd christen ben. Dat wil zeggen dat mijn standpunten onttrokken zijn aan het Evangelie. En het is verbazend hoe actueel evangelische uitspraken vandaag kunnen zijn; mensen verschillen in principe niet veel van de tijdgenoten van Jezus.

In de praktijk betekent evangelische politiek opkomen voor de zwakste, zowel voor de economisch en sociaal zwakke, als voor de medisch of ongeboren zwakke. Daarnaast geloof ik dat de samenleving er alle belang bij heeft om rekening te houden met de bijzonder waardevolle principes die de Bijbel aanreikt als het gaat om menselijke relaties in de familie, de buurt, het verenigingsleven en in de hele samenleving. Ook het omgaan met onze leefomgeving moet ons als rentmeesters over de schepping bezighouden. Concreter? Opinie.

Naast het bezig zijn met algemene thema’s wil ik ook graag ten dienste staan van gewone mensen voor wie het vaak moeilijk is om de weg in het web van onze samenleving te vinden. Ik ben zeker geen dienstbetoon-machine, maar verwijs liever naar het juiste loket. Gevleugelde tips. Ook de 'dicht bij huis'-problemen, die mensen soms ondervinden moeten kunnen worden opgelost.

Klik hier voor de brochure van Kris:

kris-vleugels-brochure.pdf kris-vleugels-brochure.pdf

 
Copyright © Kris Vleugels